Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek

Actief Historisch Denken

1-7-2015
Aardema, A., Havekes, H., Rooijen, B. van, & Vries, J. de, (2004). Actief Historisch Denken. Boxmeer: Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs en leerplanontwikkelaars. Zij is het eerste deel in een reeks met activerende werkvormen voor het geschiedenisonderwijs, gebaseerd op een idee van David Leat. Sinds 2002 werkte een groep vakdidactici van de Radboud Universiteit Nijmegen en docenten geschiedenis aan een reeks leeractiviteiten die ertoe moesten bijdragen dat leerlingen tegelijk werkten aan het vergroten van de historische (feiten)kennis, aan het vergroten van de ‘big picture’ en historische (en algemene) vaardigheden gingen toepassen. Dit resulteerde in de leeractiviteiten van Actief Historisch Denken. Onder actief historisch denken wordt verstaan dat leerlingen de (historische) werkelijkheid niet als een vanzelfsprekendheid aanvaarden, maar beoordelen –mede - vanuit een historische invalshoek (kennis/begrip van het verleden, historische vaardigheden en benaderingswijzen). De nadruk ligt dus op de (re)constructie van het verleden door leerlingen.
Contactpersoon