Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • Historisch besef
 • Historisch denken en redeneren
 • Historische contexten
 • Historische werkwijzen

Concept geschiedeniscurriculum in Engeland

6-7-2015

Department for Education. (2013). Concept geschiedeniscurriculum in Engeland.

Deze website is relevant voor docenten geschiedenis, beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Ze bevat het concept geschiedeniscurriculum voor onderwijs in Engeland dat met ingang van september 2014 in Engeland in werking zal treden. Het nieuwe curriculum heeft onder andere tot doel te verzekeren dat alle leerlingen de geschiedenis van de Britse eilanden als een coherent, chronologisch relaas kennen en begrijpen; significante aspecten van de wereldgeschiedenis kennen en begrijpen; historische concepten zoals continuïteit en verandering, oorzaak en gevolg en overeenkomsten en verschillen begrijpen, en deze gebruiken om verbindingen te maken en contrasten te analyseren. Het curriculum gaat uit van de gedachte dat geschiedenis leerlingen helpt zowel de complexiteit van het leven, het proces van verandering, de diversiteit van samenlevingen en relaties tussen verschillende groepen als hun eigen identiteit en de uitdagingen van nu te begrijpen.