Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde

De canon in het onderwijs: Een nulmeting

6-7-2015
Vegt, A.L. van der, Kieft, M., Hoogeveen, K., & Grinten, M. van der, (2008). De canon in het onderwijs: Een nulmeting. Utrecht: Sardes/Oberon.
Dit onderzoeksrapport (opdrachtgever OCW) is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het betreft de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de Nederlandse canon in het primair en voortgezet onderwijs een half jaar na de publicatie van de canon. Er wordt onderzocht in hoeverre leerkrachten en docenten bekend zijn met de canon, en hoe deze gebruikt wordt. Een tweede belangrijk doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de behoefte aan ondersteuning bij de invoering van de canon in het onderwijs. Uit de nulmeting blijkt dat de canon slechts op beperkte schaal in het onderwijs gebruikt wordt.