Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Curriculum

Geschiedenis examineren op niveau. Rapport van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo en vwo 2010

5-8-2015
Wilschut, A. e.a. (2010). Geschiedenis exameneren op niveau. Rapport van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo en vwo 2010. Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.
Dit onderzoeksrapport is relevant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het beschrijft de resultaten van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo en vwo, zoals dat is uitgevoerd in de jaren 2008, 2009 en 2010. In dit rapport wordt de vraag beantwoord of een examen nieuwe stijl op het vwo mogelijk is. In het rapport worden belangrijke conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Enkele conclusies zijn: het niveauverschil tussen havo- en vwo-leerlingen komt zowel tot uiting in de hoeveelheid en aard van beheerste kennis als in de kennis van historische redeneerwijzen; vwo-leerlingen beheersen niet alleen méér kennis, maar ook kennis van een andere aard; het vwo-pilotexamen van 2010 was aan de makkelijke kant, maar werd door de leerlingen niet als dusdanig ervaren en het pilotexamen blijkt met name goed te voldoen op het punt van inzichtvragen en vragen over redeneerwijzen. Belangrijke aanbevelingen zijn: het examen nieuwe stijl kan worden ingevoerd voor zowel havo als vwo mits er op korte termijn een commissie wordt geïnstalleerd met de opdracht een nadere specificatie van het examenprogramma uit te werken.