Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Toetsing en examens
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Vernieuwing examenprogramma's

Handreiking schoolexamen maatschappijwetenschappen havo/vwo, behorend bij de pilot examenprogramma's

5-8-2015
Meijs, L. (2011). Handreiking schoolexamen maatschappijwetenschappen havo/vwo; behorende bij de pilot examenprogramma's. Enschede: SLO.
Dit document is bedoeld voor docenten maatschappijwetenschappen, curriculum- en materiaalontwikkelaars, alsmede schoolleiders. Het werkdocument hoort bij de vernieuwing van het vak maatschappijwetenschappen in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Het kan worden gebruikt om de schooleigen keuzes vorm te geven. Er is gekozen voor de vorm van een werkdocument omdat de pilot maatschappijwetenschappen nog moest starten ten tijde van de publicatie, en pas na de evaluatie van de pilot het examenprogramma wettelijk vastgesteld wordt. Deze handreiking opent met een beschrijving van de uitgangspunten en keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo en beschrijft de veranderingen ten opzichte van het nu nog vigerende examenprogramma. Daarin wordt ingegaan op het werken vanuit de concept-contextbenadering en op de differentiatie tussen havo en vwo, die ten grondslag ligt aan het examenprogramma maatschappijwetenschappen.