Sector
  • Hbo
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent aardrijkskunde Bachelor

30-8-2018
HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2009/2012). Kennisbasis docent aardrijkskunde bachelor. Delft: HBO-raad.

Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders, docenten aardrijkskunde (in opleiding), leerplan- en materiaalontwikkelaars en beleidsmakers. In de kennisbasis van het vak aardrijkskunde is de theoretische en methodische kennis van het vak vastgelegd. De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee wetenschappelijke domeinen.

In de eerste plaats het domein van het vak en in de tweede plaats de kennis, die beschikbaar is over leren en onderwijzen. Die twee pijlers vormen samen het fundament onder de beroepskennis. De beschrijving van de kennisbasis vormt de eerste schakel tussen theorie en praktijk. Samen met de nog te ontwikkelen elementen krijgt de startkwali´Čücatie van de leraar vorm door

  1. een kennisbasis: de beschrijving van de kennis die de leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs;
  2. een kennisbank: het dynamische systeem waarmee de lerarenopleidingen relevante kennis voor leraren toegankelijk maken en
  3. kennistoetsen: het dynamische instrumentarium waarmee leraren in opleiding kunnen nagaan of zij de kennisbasis voldoende beheersen.

De Kennisbasis docent aardrijkskunde bachelor wordt vooraf gegaan door een preambule. Deze is te beschouwen als een inleiding en toelichting op de kennisbasis. In de preambule wordt nader ingegaan op de positie van het schoolvak, de plaats van vaardigheden bij het vak aardrijkskunde, verbanden met andere schoolvakken etcetera. De preambule geeft daarmee waardevolle informatie die niet direct in het format van de kennisbasis past. De kennisbases zijn verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-masteropleidingen.