Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Management en organisatie
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent bedrijfseconomie Bachelor

28-8-2018
HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2009/2012). Kennisbasis docent bedrijfseconomie bachelor. Delft: HBO-Raad.
Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders, docenten bedrijfseconomie (in opleiding), leerplan- en materiaalontwikkelaars en beleidsmakers. In de kennisbasis van het vak bedrijfseconomie is de theoretische en methodische kennis van het vak vastgelegd. De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee wetenschappelijke domeinen. In de eerste plaats het domein van het vak en in de tweede plaats de kennis, die beschikbaar is over leren en onderwijzen. Die twee pijlers vormen samen het fundament onder de beroepskennis. De beschrijving van de kennisbasis vormt de eerste schakel tussen theorie en praktijk. Samen met de nog te ontwikkelen elementen krijgt de startkwaliļ¬catie van de leraar vorm door ten eerste een kennisbasis: de beschrijving van de kennis die de leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs; vervolgens een kennisbank: het dynamische systeem waarmee de lerarenopleidingen relevante kennis voor leraren toegankelijk maken en ten slotte kennistoetsen: het dynamische instrumentarium waarmee leraren in opleiding kunnen nagaan of zij de kennisbasis voldoende beheersen. De kennisbasis bedrijfseconomie omvat de volgende domeinen: bedrijfseconomie; recht; inkoop- en verkoopadministratie; marketing en wiskunde en statistiek. De kennisbases zijn verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-bacheloropleidingen.