Sector
  • Hbo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent geschiedenis Bachelor

HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2009/2012). Kennisbasis docent geschiedenis bachelor. Delft: HBO-Raad. Geraadpleegd op 16 juli 2014, van http://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb_geschiedenis_bachelor.pdf
Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders, docenten geschiedenis (in opleiding), leerplan- en materiaalontwikkelaars en beleidsmakers. In de kennisbasis van het vak geschiedenis is de theoretische en methodische kennis van het vak vastgelegd. De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee wetenschappelijke domeinen. In de eerste plaats het domein van het vak en in de tweede plaats de kennis, die beschikbaar is over leren en onderwijzen. Die twee pijlers vormen samen het fundament onder de beroepskennis. De beschrijving van de kennisbasis vormt de eerste schakel tussen theorie en praktijk. Samen met de nog te ontwikkelen elementen krijgt de startkwaliļ¬catie van de leraar vorm door ten eerste een kennisbasis: de beschrijving van de kennis die de leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs; vervolgens een kennisbank: het dynamische systeem waarmee de lerarenopleidingen relevante kennis voor leraren toegankelijk maken en ten slotte kennistoetsen: het dynamische instrumentarium waarmee leraren in opleiding kunnen nagaan of zij de kennisbasis voldoende beheersen. De kennisbasis geschiedenis omvat de volgende domeinen: conceptuele principes van het vak; vakdidactiek; historisch redeneren en tijdvakken. De kennisbases zijn verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-bacheloropleidingen.