Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Nederlands
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Handreiking
 • Samenhang
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap

Leerplanverkenning actief burgerschap: Handreiking voor schoolontwikkeling

30-7-2015
Bron, J., Veugelers, W., & Vliet, E. van. (2009). Leerplanverkenning actief burgerschap: Handreiking voor schoolontwikkeling. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor docenten maatschappijvakken, schoolleiders en leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het is een verkenning van wetgeving en onderwijsbeleid over burgerschap en sociale integratie. De socialisatiefunctie van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijsbeleid, en burgerschapsvorming is aangewezen als één van de drie belangrijkste beleidspunten voor het ministerie van OCW. SLO heeft op basis van vergelijkende analyses van 'communale bronnen' minimale kerndoelen ontwikkeld voor de afzonderlijke onderwijstypen: het primair onderwijs, de onderbouw vo, het vmbo en havo/vwo. Schoolteams kunnen dit voorbeeld van een kernleerplan gebruiken als een inhoudelijk richtinggevend kader voor de selectie van leerdoelen op het niveau van de school. Het bevat een duiding van relevante begrippen; toelichting keuzeruimte voor scholen; voorstel voor leerdoelen voor drie inhoudelijke domeinen: democratie, participatie en identiteit. De publicatie is bedoeld als handreiking voor het formuleren van een eigen visie en het samenstellen van een onderwijsprogramma dat tegemoet komt aan kenmerken van actief en verantwoordelijk burgerschap.