Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
  • Praktijkonderwijs
  • So/Vso
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
  • Burgerschap

Leren participeren in de praktijk: De leerlingenraad in het praktijkonderwijs

Berlet, I. (2009). Leren participeren in de praktijk: De leerlingenraad in het praktijkonderwijs. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor schoolleiders en docenten in het praktijkonderwijs. Zij draagt bij aan de visievorming rondom formele leerlingparticipatie en biedt zeer praktische handreikingen voor het opzetten en onderhouden van een leerlingenraad. De basisvisie die ten grondslag ligt aan deze publicatie is als volgt: democratisch (school)burgerschap en leerlingparticipatie op school kunnen worden versterkt als de school zelf functioneert als democratische leef-, leer- en werkgemeenschap; als leerlingen inspraak hebben; als ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen; als ze verantwoordelijkheid leren dragen. In het laatste hoofdstuk zijn enkele handreikingen opgesteld in de vorm van 10 punten voor het opzetten en onderhouden van een leerlingenraad op praktijkonderwijsscholen. De 10 punten zijn: maak een plan van aanpak; zorg voor visie en draagvlak; zorg voor inbedding in de schoolorganisatie; maak werk van informatie en communicatie rondom de leerlingenraad; train de leerlingen; zorg voor inbedding in het leerplan; organiseer de terugkoppeling tussen de raad en de 'achterban' in de klassen; organiseer verkiezingen; geef de leerlingenraad een passende plek in de medezeggenschap; houd de leerlingenraad levend.