Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie

Management en organisatie, een nieuw vak

28-8-2018
Vernooij, F. (1996). Management en organisatie, een nieuw vak. Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, 96 (5).
Dit artikel is interessant voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en docenten m&o en economie. Het beschrijft de wederopleving van het vak bedrijfseconomie in het nieuwe jasje van m&o eind jaren negentig. In 1996 is een doelstelling van het vak m&o geformuleerd die aangeeft vanuit welk perspectief het vak benaderd moet worden. Deze doelstelling geeft een belangrijke accentverschuiving aan: de aandacht verschuift van het uitvoerende niveau naar het managementniveau. Deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van het vak economie, waar de reflectie op de economische aspecten van maatschappelijke vraagstukken centraal staat. Uit deze doelstelling blijkt dat het erom gaat een vak neer te zetten dat niet het uitvoerende bedrijfseconomische werk centraal stelt, maar het coördinerende en organiserende werk. Het algemeen vormende van het vak bestaat erin dat de leerlingen vanuit het perspectief van de leiding van een organisatie ontdekken dat er een voortdurende toetsing van belangen plaatsvindt. Om tot goede besluiten te komen, moet de leiding over informatie beschikken die bijdraagt aan een goede afweging van voor- en nadelen. Het nieuwe programma stelt uitdrukkelijk de confrontatie van interne en externe verslaggeving centraal. Niet door ze als losstaande subdisciplines te presenteren die in afzonderlijke vraagstukken op het eindexamen aan de orde komen, maar door ze in onderlinge samenhang te tonen.
Contactpersoon