Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Curriculum
 • Examens
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leerlingenmateriaal
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Historisch besef
 • Historisch denken en redeneren
 • Historische contexten
 • Historische werkwijzen

Register op Kleio's

Redactie VGN. (2010). Kleio, vorige nummers. Geraadpleegd van http://www.vgnkleio.nl/kleio/vorige-nummers/
Deze website is relevant voor docenten geschiedenis. Zij bevat een register op Kleio van de jaargangen 2003-2010. De registers van eerdere jaargangen zullen nog worden toegevoegd. Elk register ordent de in de betreffende jaargang verschenen artikelen op onder andere: vakinhoudelijke artikelen; didactische artikelen; lesmateriaal; centraal examen; Kleio in de klas; boek van de maand/recensies; interviews; VGN; artikelen per tijdvak en museumnieuws.