Vakgebied
  • Geschiedenis
Vakspecifiek thema
  • Taalgericht vakonderwijs

Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs

Stam, B., & Drie, J. van. (2013). Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs. Amsterdam/Utrecht: LEMM/Kenniscentrum Educatie Hogeschool Utrecht. Geraadpleegd op 30 september 2014, van http://www.ivgd.nl/cms_data/lemm_hu_talige_dimensies_2013_webversie.pdf 
 
In deze publicatie voor geschiedenisdocenten beschrijft Brenda Stam haar verkenning van de talige aspecten van de lespraktijk van een docent geschiedenis in een 3e klas VWO. Ze gebruikte daarbij het analysekader uit het Platform Taalgericht Vakonderwijs Ze beschreef de interactiepatronen, analyseerde de woordenschat , bekeek in hoeverre
de docent context, interactie en taalsteun bood, de drie pijlers uit taalgericht vakonderwijs. Haar analyses laten zien hoe de begrippenkaders uit taaldidactiek en geschiedenisdidactiek te verenigen zijn.