Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Historisch denken en redeneren

Vakdidactische bronnenbank geschiedenis

Instituut voor Geschiedenisdidactiek. (z.j.). Vakdidactische bronnenbank geschiedenis. Amsterdam: Instituut voor Geschiedenisdidactiek. Geraadpleegd op 14 januari 2013, van http://www.ivgd.nl/
Deze bronnenbank is interessant voor docenten geschiedenis, lerarenopleiders en materiaal- en curriculumontwikkelaars. Het betreft een vakdidactische bronnenbank met onder andere samenvattingen en besprekingen van vakdidactische literatuur; lesmateriaal; videocasussen en een overzicht en bespreking van genbruikte methodes en leergangen in primair en voortgezet onderwijs.