Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie

Vakdossier 2007. Management & Organisatie

18-2-2016
Welp, E. (2007). Vakdossier 2007. Management & Organisatie. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor beleidsmakers, docenten m&o, materiaal- en curriculumontwikkelaars en schoolleiders. Zij schetst de huidige (2007) situatie van het vak in de Tweede Fase, zoals gerapporteerd door docenten, en doet aanbevelingen voor de toekomst van het vak. Als gevolg van de herzieningsoperatie van de Tweede Fase (2007/2008) heeft het vak m&o als profielkeuzevak een prominentere positie ingenomen, en ook is het aantal uren voor m&o toegenomen. Scholen hebben daarnaast meer organisatorische keuzevrijheid gekregen en kunnen, binnen duidelijk geformuleerde kaders, zelf bepalen welke vakken wel en welke vakken niet worden aangeboden. Dit vakdossier verschaft inzicht in de (vakinhoudelijke) keuzes die scholen en docenten hebben gemaakt ten aanzien van het vak m&o in de Tweede Fase. Tevens worden de vakinhoud en de naamgeving van het vak, in navolging van de vakdossiers uit 2001 en 2002, kritisch tegen het licht gehouden. Het artikel concludeert dat er veel onvrede leeft onder docenten m&o, dit is reeds in 2001 geconstateerd maar blijkt ook nu weer uit de resultaten van de enquête die hier gepresenteerd worden. Het advies luidt niet het hele programma te herzien, maar juist te beginnen met het formuleren van een heldere doelstelling van het vak.