Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Filosofie
Leerplankundig thema
  • Aansluiting HAVO-VWO
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
  • Onderzoek / Evaluatie

Vakdossier Filosofie

Marsman, P.G. (2010). Vakdossier Filosofie. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten filosofie, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Dit vakdossier brengt de actuele stand van zaken op het vakgebied filosofie in de Tweede Fase in kaart. Hiertoe worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de ervaringen van docenten met het eindexamenvak filosofie in de bovenbouw van de Tweede Fase. Dit onderzoek is gedaan in de vorm van een digitale enquête onder filosofiedocenten. Het laatste vakdossier is geschreven in 2003. Sinds de vernieuwde Tweede Fase zijn de eindtermen filosofie geglobaliseerd, is het aantal leerlingen dat zowel bij havo als bij vwo examen doet gegroeid en zijn er voor wat betreft de organisatie van het vak voornemens om bijvoorbeeld de examenonderwerpen langer op de agenda te laten staan.