Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis

Vakdossiers 2003. Geschiedenis

Zon, Th. van. (2003). Vakdossiers 2003. Geschiedenis. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, docenten geschiedenis, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Dit stand van zaken-onderzoek is een vervolg op en actualisering van het stand van zaken-onderzoek in het vakdossier geschiedenis 2002. Ook nu weer is de vraag: hoe is het gesteld met de beoogde vernieuwingen in de Tweede Fase, en welke knelpunten en successen zijn daarbij te onderscheiden? In paragraaf 1.2 worden de beoogde vernieuwingen van het vak geschiedenis beschreven. Deze paragraaf is identiek aan de corresponderende paragraaf in het vorige vakdossier. In paragraaf 1.3 wordt beschreven welke artikelen over het vak er het afgelopen jaar zijn verschenen in vaktijdschriften, met name in Kleio. Paragraaf 1.4 beschrijft het resultaat van een zoektocht in overige bronnen met betrekking tot het vak geschiedenis in de Tweede Fase. Enkele belangrijke conclusies die volgens de auteurs nadere aandacht behoeven zijn: samenhang met andere (profiel)vakken, overladenheid, het verder ontwikkelen van een passende Tweede Fase-didactiek en het ontwikkelen van de eigen identiteit van het havo naast vwo.