Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Geografisch besef
 • Geografisch wereldbeeld
 • Geografische benadering

Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen

30-8-2018
Steenstra, Ch., & Schee, J. van der. (2009). Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
ISBN

978-9490147-04-4

Deze publicatie is bedoeld voor docenten aardrijkskunde, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het gaat over mogelijke leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs. Er wordt beschreven welke kansen en beperkingen er in het formele Nederlandse aardrijkskundeonderwijs zijn om kinderen geografisch besef bij te brengen. De volgende vragen komen achtereenvolgens aan bod: welke aanknopingspunten voor samenhang bieden kerndoelen en examenprogramma's; welke lessen kunnen we leren van ervaringen in het buitenland; hoe worden leraren op de lerarenopleiding voorbereid op hun verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een dergelijke leerlijn? De publicatie sluit af met een uitgebreide verzameling conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de kerndoelen en eindtermen; de leermiddelenontwikkeling; de kennisbasis van docenten en het geografisch besef van leerlingen.