Drs. A.D.A.F. (Alderik) Visser

Telefoon: (053) 4840 308
E-mail: a.visser@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Geschiedenis

​Historicus, historisch pedagoog, onderwijskundige en publicist. Voorheen docent geschiedenis, filosofie en verwante vakken. Bij SLO in dienst als leerplanontwikkelaar Geschiedenis en Mens en Maatschappij in de tweede fase. Geïnteresseerd in de verbinding tussen geschiedenis en de maatschappijvakken en thema's als burgerschap, ethiek en persoonsvorming.

 Publicaties

 

 

Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!38016-1-2017 16:57:134028http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Alderik VisserIn januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 haar rapport over het curriculum van de toekomst. Daarin wordt onder andere bepleit dat de curricula in het funderende onderwijs meer evenwichtig aandacht besteden aan drie domeinen waarin onderwijs geacht wordt werkzaam te zijn, te weten de kwalificatie van leerlingen, hun maatschappelijke toerusting en hun persoonsvorming. Om onderzoek naar concrete vormen of uitwerkingen van persoonsvorming als een eigenstandig domein mogelijk te maken is meer conceptuele helderheid nodig over het begrip. Deze notitie doet verslag van een uitgebreid literatuuronderzoek dat hiernaar is uitgevoerd. Pdf-bestand
Geschiedenis : vakspecifieke trendanalyse 2016579915-12-2016 14:25:554804http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Albert van der Kaap;Alderik VisserVoor alle vakken in het primair- en voortgezet onderwijs voert SLO trendanalyses uit. Doel van deze analyses is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen een vak of leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Deze analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies, onderzoekers en leraren die zich bezighouden met het geschiedenisonderwijs. Het rapport beschrijft de huidige situatie in het geschiedenisonderwijs en schetst vanuit leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. Daarbij wordt gekeken naar het curriculum zoals dat beoogd is, welke aspecten of onderdelen daarvan (door leraren en/of leerlingen) zijn uitgevoerd en of hetgeen met het curriculum is beoogd ook gerealiseerd is.Pdf-bestand