J.G. (Jeroen) Bron

Telefoon: (053) 4840 606
E-mail: j.bron@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij

​Jeroen Bron is portefeuillehouder en projectleider voor maatschappelijke thema's bij de afdeling Onderzoek & Advies. Het betreft vak- en sectoroverstijgende onderwerpen met een vormend karakter. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering van onderwijs over maatschappelijke thema's ligt met name op het meso- en microniveau: bij de school en de docent. Recente voorbeelden daarvan zijn watereducatie en mensenrechteneducatie. Slechts in een enkel geval bestaan er voorschriften of uitwerkingen op macro ofwel landelijk niveau. Burgerschapsvorming is daarvan een goed voorbeeld. Jeroen Bron is lid van de 'Alliantie Scholenpanels Burgerschap' en onderhoudt een internationaal netwerk op het gebied van citizenship education. Hij is als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek waar hij onderzoek doet naar leerlingparticipatie.

 Publicaties

 

 

De Tweede Wereldoorlog in het curriculum926120-2-2018 08:53:53148http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Jeroen Bron;Alderik VisserIn opdracht van het Ministerie van VWS is in 2015 de Commissie Versterking Infrastructuur Herinnering WOII (Commissie Cohen) ingesteld. Deze commissie heeft twee rapporten opgeleverd waarin verkenningen en voorstellen zijn gedaan voor manieren waarop de Tweede Wereldoorlog ook voor toekomstige generaties betekenis kan blijven hebben. De voorstellen van de commissie richten zich op het vaststellen van uitvoeringsagenda's voor vier domeinen: kennis, museaal, educatie en herdenken, eren en vieren. Voor het domein educatie bleek dat de inbreng van en de band met het onderwijs versterking nodig heeft. Deze publicatie biedt informatie over de positie van de Tweede Wereldoorlog in het curriculum en geeft aan waar mogelijkheden liggen om de samenhang tussen onderwijs en de sector WOII te vergroten.Pdf-bestand
Basisvisie 'zelfredzaamheid in noodsituaties' voor het onderwijs 1100410-9-2012 08:59:58531http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Cras, B.;Boddendijk, I.;Jeroen Bron;José Lodeweges Mensen kunnen plotseling in een noodsituatie terecht komen waarin zij op zichzelf en elkaar zijn aangewezen. Tegen deze achtergrond is het wenselijk dat iedereen, dus ook de leerlingen in het onderwijs risicobewustzijn en perspectieven op handelen ontwikkelen. Hierbij kan het onderwijs een rol spelen: niet zozeer door een nieuw vak in te voeren, maar door aandacht aan risicobewustzijn te geven in de 'gewone' lessen. Bovendien kan risicobewustzijn -gekoppeld aan handelingsperspectieven- een zinvolle invulling zijn van landelijk voorgeschreven maar niet ingevulde kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze basisvisie kan op scholen als uitgangspunt worden genomen voor het ontwikkelen van beleid voor zelfredzaamheid in noodsituaties en inbedding daarvan in het leerplan.
Burgerschaps- en mensenrechteneducatie : curriculumvoorstel 110112-3-2015 12:09:58789http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Vliet, E. van;Jeroen BronOm de aandacht voor mensenrechteneducatie een meer structurele en duurzame plaats te geven in het onderwijs is door het ministerie van Buitenlandse Zaken en in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan SLO gevraagd om mensenrechten voorbeeldmatig uit te werken als onderdeel van het leerplanvoorstel actief burgerschap en sociale integratie. Met een dergelijke leerplankundige uitwerking van mensenrechten als onderdeel van burgerschap, wordt gestreefd naar meer inzicht in en overeenstemming over kernelementen voor mensenrechteneducatie en naar een meer zichtbare samenhang met burgerschap. Het voorliggende curriculumvoorstel gaat in op de beleidscontext en geeft een toelichting op de structuur van het leerplan. In een drietal bijlagen zijn de leerplannen voor het basisonderwijs en de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs opgenomen. Pdf-bestand
De basisschool als oefenplaats voor burgerschap : een leerlijn debatteren 110252-3-2015 12:11:256097http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Bloemberg, F.;Jeroen Bron;Mieneke LangbergIn het onderwijs wordt steeds vaker een beroep gedaan op scholen om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Eén van de werkvormen die hierbij behulpzaam kan zijn is het voeren van debatten. Deze leerlijn is er op gericht leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van het leren debatteren. Aan de orde komen onder andere de belangrijkste bouwstenen voor debatteren in het onderwijs, de leerdoelen die daarbij gesteld kunnen worden en de rol van de leerkrachtPdf-bestand
Debat in burgerschap : handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo 1110914-6-2016 15:39:171765http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Nolet, F.;Ravesloot, C.;Jeroen BronDeze publicatie is het resultaat van een project waarin vijf scholen voor vmbo-onderwijs in samenwerking met SLO hebben verkend hoe debatteren als didactische werkvorm kan worden ingezet in het vmbo. In voorliggende publicatie wordt een relatie gelegd tussen debatteren en actief democratisch burgerschap. Naast deze meer onderwijskundige en theoretische uiteenzetting, is voor en met de deelnemende scholen een set van praktische handreikingen, lesvoorbeelden en instrumenten ontwikkeld. Pdf-bestand