Vakspecifieke trendanalyse geschiedenis30929-12-2018 01:02:10253htmlFalseaspxOp verzoek van OCW heeft SLO een vakspecifieke trendanalyse gemaakt voor het vak geschiedenis.SLO Duiding2016<p></p><p>Op verzoek van OCW heeft SLO zogeheten vakspecifieke trendanalyses (VTA's) gemaakt voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Zo ook voor geschiedenis. Deze VTA beschrijft de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. Dit wordt gecombineerd met BUG-analyses&#58; systematische overzichten van wat er met het curriculum Beoogd wordt, wat daarvan in po en vo is Uitgevoerd en in welke mate uiteindelijk de bedoelingen van het leerplan Gerealiseerd zijn. </p><p><br>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Curriculumspiegel 123129-12-2018 01:02:10109htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland, o.a. voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer.SLO Duiding<p>De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen&#58; een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat voor o.a. de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.<br></p>
Wetenschapsoriëntatie en geschiedenis123139-12-2018 01:02:1054htmlFalseaspxWetenschapsoriëntatie bij geschiedenis is een publicatie voor geschiedenisdocenten in de tweede fase havo/vwo. SLO Duiding2015<p>​Wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis is een publicatie voor geschiedenisdocenten in de tweede fase havo/vwo, waarin wordt nagegaan welke opdrachten in het centraal examen geschiedenis betrekking hebben op (aspecten van) wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis. Ook worden enkele suggesties gedaan voor meer aandacht voor wetenschapsoriëntatie in het vak geschiedenis. </p>
Aansluiting geschiedenis vmbo-havo123149-12-2018 01:02:1038htmlFalseaspxGeschiedenis en de aansluiting vmbo-tl - havo: Hoe haal je meer uit de leerlingen? is een publicatie voor docenten in de bovenbouw van het vmbo die meer aandacht willen besteden aan een betere voorbereiding van vmbo-leerlingen op een vervolg op havo.SLO Duiding2015<p>Geschiedenis en de aansluiting vmbo-tl - havo&#58; Hoe haal je meer uit de leerlingen? is een publicatie voor docenten in de bovenbouw van het vmbo die meer aandacht willen besteden aan een betere voorbereiding van vmbo-leerlingen op een vervolg op havo. De theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, maar in dit geval kan dat zowel mbo als havo zijn. In deze publicatie staat de vraag centraal hoe je tl-leerlingen bij het vak geschiedenis beter kunt voorbereiden op de overstap naar havo. Het maken van extra opdrachten op havoniveau blijkt de prestaties van leerlingen te verhogen, zo blijkt uit een onderzoek van SLO samen met het Montessori College Twente in Hengelo. Bovendien helpen de opdrachten bij de determinatie; leerlingen kunnen laten zien of ze voor geschiedenis op het havo genoeg in huis hebben.&#160;&#160; ​</p>
Leerlingenboekje Maatschappijwetenschappen Hoofdconcepten en kernconcepten havo123179-12-2018 01:02:1069htmlFalseaspxTweede druk van het leerlingenboekje voor havo waarin de basisstructuur van het vak wordt uitgelegd en de concepten worden beschreven. SLO Duiding2015l.meijs@slo.nl;h.noordink@slo.nl<p>​<span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;9pt;"><font color="#000000">In augustus 2017 komt er een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo. Nieuw is de concept-contextbenadering. De thematische aanpak die het huidige programma kenmerkt, verdwijnt. Het nieuwe examenprogramma bevat compleet nieuwe domeinen. In verband hiermee zijn afgelopen voorjaar de syllabi opnieuw aangepast. In deze tweede druk van&#160;de leerlingenboekjes <em>Hoofdconcepten en kernconcepten</em></font><font color="#000000"> wordt de basisstructuur van het vak uitgelegd en worden de concepten beschreven. </font></span></p>Boek
Leerlingenboekje Maatschappijwetenschappen Hoofdconcepten en kernconcepten vwo123189-12-2018 01:02:10126htmlFalseaspxTweede druk van het leerlingenboekje voor vwo waarin de basisstructuur van het vak wordt uitgelegd en de concepten worden beschreven.SLO Duiding2015Lieke Meijs;Han Noordink<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In augustus 2017 komt er een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo. Nieuw is de concept-contextbenadering. De thematische aanpak die het huidige programma kenmerkt, verdwijnt. Het nieuwe examenprogramma bevat compleet nieuwe domeinen. In verband hiermee zijn afgelopen voorjaar de syllabi opnieuw aangepast. In deze tweede druk van de leerlingenboekjes Hoofdconcepten en kernconcepten wordt de basisstructuur van het vak uitgelegd en worden de concepten beschreven.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Boek
Hoofdlijnadvies: Een voorstel123209-12-2018 01:02:1076htmlFalseaspxDe samenvatting van het Hoofdlijnadvies van het platformonderwijs2032 geeft een eerste verkennend antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst. SLO Duiding2015<p>​​De samenvatting van het Hoofdlijnadvies van het platformonderwijs2032 geeft een eerste verkennend antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden&#160;leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst. <br></p><p><br>&#160;</p><font color="#262262" face="OpenSans" size="1"><p><br>&#160;</p><font color="#262262" face="OpenSans" size="1"><p><br>&#160;</p><font color="#262262" face="OpenSans" size="1"><p><br>&#160;</p><p><br>&#160;</p></font></font></font>Pdf-bestand
Handreiking Schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo123219-12-2018 01:02:1048htmlFalseaspxNieuwe handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo. SLO Duiding2015Adriaens, R.;Pauw, I.;Schee, J. van der;Han Noordink<p>​Deze Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo laat zien hoe invulling gegeven kan worden aan de SE-onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde havo en vwo, dat sinds 2007 geldt. Per augustus 2017 is het examenprogramma enigszins gewijzigd. Bij domein D is voor havo het ontwikkelingsland Indonesië vervangen door Brazilië. Voor vwo is het gebied Zuidoost-Azië vervangen door Zuid-Amerika. Deze wijziging is de belangrijkste reden voor deze nieuwe handreiking voor het schoolexamen, die voor een groot deel gebaseerd is op de handreiking die in 2007 verscheen. De handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen, die een niet-voorschrijvend karakter dragen.</p>
Curriculumspiegel123269-12-2018 01:02:1058htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professSLO Duiding<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl29_label" style="display&#58;inline;"><p>De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema's en sectoren heen. </p><p>De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen&#58; </p><ol><li>een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven</li><li>een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. </li></ol><p><strong>S</strong><strong>piegel</strong></p><p>De Curriculumspiegel is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland. Er komen vragen aan bod als&#58; hoe krijgt het curriculum vorm in de dagelijkse praktijk van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs? Past dat bij wat we met zijn allen willen? En zo niet, wat kunnen we daaraan doen? Het rapport houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs&#58; van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. </p><p><strong>SLO-analyses</strong></p><p>Voor de Curriculumspiegel 2015 putte SLO uit tal van bronnen. Een daarvan is de Curriculummonitor 2014, een verkenning van de curriculumpraktijk in het primair en voortgezet onderwijs. Deze wordt gecombineerd met trendanalyses en BUG-analyses&#58; systematische overzichten van verschillen tussen het beoogde (B), het uitgevoerde (U) en het gerealiseerde (G) curriculum. </p><p><strong>Externe bronnen</strong></p><p>De door SLO verzamelde informatie is vervolgens afgezet tegen externe bronnen. Nederlandse ervaringen en trends zijn gerelateerd aan internationale contexten en ontwikkelingen. Actuele onderzoeken zijn geraadpleegd, zoals PPON, PISA, TIMSS en Inspectieonderzoeken. Bovendien zijn de auteurs van de Curriculumspiegel gevoed vanuit schoolbezoeken, raadpleging van experts en participatie in (inter)nationale netwerken.</p></div>Pdf-bestand
Formatieve evaluatie125369-12-2018 01:02:1055htmlFalseaspxHoe kun je leerlingen verder helpen tijdens een les? Om hier vat op te krijgen, kan ´formatieve evaluatie´ een belangrijke rol spelen.SLO Duiding2015<p>Hoe kun je leerlingen verder helpen tijdens een les? Om hier vat op te krijgen, kan ´formatieve evaluatie´ een belangrijke rol spelen. Bij formatieve evaluatie gaat het om het idee om bewijsmateriaal te verzamelen om het vervolgonderwijs vorm te geven. Zowel docent, leerling als medeleerling hebben hier een actieve rol in. Mits juist toegepast, helpt formatieve evaluatie de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren en de onderwijsprestaties te verhogen. Het ultieme doel van ´formatieve evaluatie´ is dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren. Op welke wijze ´formatieve evaluatie´ gestalte kan krijgen laat auteur Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek zien. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten onderscheidt (strategieën) die hij voorwaardelijk beschouwt voor succesvolle toepassing van ´formatieve evaluatie´. Elk van de strategieën wordt geïllustreerd met talrijke praktische technieken voor verschillende vakken. </p>Boek