Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Mens en maatschappij (leergebied)

Drs. W.F. (Frederik) Oorschot

Telefoon: (053) 4840 254
E-mail: f.oorschot@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij

Frederik Oorschot is werkzaam als leerplanontwikkelaar en heeft als thuisbasis de sector onderbouw vo. Hij is expert op het vakgebied aardrijkskunde en de mens- en maatschappijvakken in de onderbouw.
Inhoudelijke thema's waarin Frederik actief is, zijn doorlopende leerlijnen, concretisering van kerndoelen en toetsing en determinatie in de onderbouw, tweetalig onderwijs en internationalisering en de aardrijkskunde-olympiade. Laatst genoemde thema's ook in de tweede fase. Daarnaast is hij actief bij onderzoek naar gedifferentieerd lesgeven en maatschappelijke thema's als burgerschap en duurzaamheid. Voor het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is Frederik vertegenwoordiger bij de Atlantische Onderwijs Commissie.

 Publicaties

 

 

Handreiking aardrijkskunde: toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo 111414-7-2014 11:30:0264http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Frederik OorschotOm aan de pabo te kunnen studeren is een diploma mbo 4, havo of vwo nodig. Met ingang van het studiejaar 2015-2016 worden de regels voor de toelating tot de pabo veranderd. Voor aspirant-studenten uit het mbo en het havo gaan voor een aantal vakken bijzondere naderevooropleidingseisen gelden. Het betreft de vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek (met elementen van biologie en natuurkunde). Met behulp van deze handreiking kunnen aspirant pabostudenten zich voorbereiden op de toelatingstoets aardrijkskunde. Pdf-bestand
Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo : een richtinggevend leerplankader 1126219-5-2014 13:48:141294http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Boerwinkel, D.J.;Eijkelhof, H;Vries, de, M.;Wout Ottevanger;Frederik Oorschot;Wim Spek;Monique van der Hoeven;Wilmad KuiperIn opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO een kennisbasis ontwikkeld voor de natuurwetenschappelijke vakken en technologie in de onderbouw: natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie. De kennisbasis is bedoeld als een richtinggevend leerplankader, naast de wettelijk vastgestelde kerndoelen, met alle ruimte voor curriculaire uitwerkingen op schoolniveau. Bij de vakinhouden wordt op vier beheersingsniveaus (vmbo-b, vmbo-k/g/t, havo en vwo) aangegeven wat als basisstof verondersteld wordt (in een doorlopende leerlijn) en waar keuzemogelijkheden liggen. De werkwijzen en denkwijzen die karakteristiek zijn voor alle bètavakken, zijn per vakgebied beschreven en bieden de mogelijkheid tot samenhangend en toekomstgericht onderwijs. Ook biedt de kennisbasis vele kansen om talentontwikkeling te stimuleren: ze biedt een basis voor complexe vraagstukken die om creativiteit en denkkracht vragen, een uitdaging voor leerlingen, zowel in het vmbo als het havo/vwo. Pdf-bestand
Watereducatie curriculumvoorstel114702-4-2012 15:54:226http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Vliet, E. van;Jeroen Bron;Frederik OorschotIn opdracht van en in samenwerking met de Stuurgroep Watereducatie is een curriculumvoorstel watereducatie ontwikkeld met als doel het thema water in het basis- en het voortgezet onderwijs een meer vanzelfsprekende plaats te geven. Het curriculumvoorstel biedt een inhoudelijke prioritering van de vele mogelijke aspecten die aan het thema water zijn te onderscheiden. Het is bedoeld als een landelijk schooloverstijgend kader, dat uitnodigt en inspireert tot uitwerkingen op school- en klasniveau, waarbij wordt uitgegaan van eigen keuzes, inspanningen en profilering van scholen. Op basis van dit curriculumvoorstel kunnen concretere lessenplannen ontwikkeld worden in samenwerking met scholen, waterschappen en (regionale) partners. Met dit voorstel, waarin doelen en inhouden op macroniveau zijn beschreven, kunnen samenhangende keuzes voor inhouden, leermiddelen en didactiek gemaakt worden. Pdf-bestand
Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo: Samenvattend eindrapport2475622-11-2017 13:56:4168http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Han Noordink;Frederik Oorschot;Elvira FolmerNadat in de tweede fase havo/vwo in augustus 2007 een nieuw examenprogramma voor aardrijkskunde werd ingevoerd, is in 2010 het besluit gevallen om ook een nieuw programma voor aardrijkskunde in het vmbo in te voeren. Dit rapport is een verslag van het onderzoek heeft betrekking op de implementatie van het nieuwe examenprogramma, zoals dat in augustus 2013 op alle vmbo-scholen werd ingevoerd (te starten in het derde leerjaar) en in mei 2015 voor het eerst werd geëxamineerd. De ervaringen van zowel docenten als leerlingen zijn onderzocht. Concreet is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over een aantal specifieke aspecten van het nieuwe examenprogramma en welke knelpunten zij ervaren.Pdf-bestand
Redeneren en formuleren bij mens- en maatschappijvakken: Een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3940420-8-2018 11:53:08593http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Meestringa, T.;Marc den Elzen;Frederik Oorschot;Alderik Visser;Bart van der LeeuwDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de mens- en maatschappijvakken.Pdf-bestand